Informació ampliada
de protecció de dades

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades aplicable a la Universitat Rovira i Virgili (URV) i publicada a l’apartat “Legislació aplicable” de l’espai “Protecció de dades de caràcter personal” de la Seu Electrònica, es posa en coneixement de les persones interessades en rebre informació del projecte Catalunya Sud 2040 la següent informació:

a) Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identificació: Universitat Rovira i Virgili. CIF: Q9350003A

Adreça Postal: Carrer de l’Escorxador, s/n. 43003 Tarragona

Dades de contacte dels Delegats de protecció de dades: Delegats de protecció de dades de la URV. Correu electrònic: dpd@urv.cat

b) Quines dades personals tractem i amb quina finalitat?

Les dades personals aportades (dades de caràcter identificatiu) són tractades amb la finalitat de rebre informació sobre les últimes novetats del Projecte Catalunya Sud 2040 per correu electrònic, així com descarregar-se el llibre del projecte en versió digital.

c) A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

En el marc dels tractaments mencionats, les seves dades no es cediran a tercers tret que sigui per obligació legal.

d) Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació d’aquest tractament es basa en el consentiment de la persona interessada que s’expressa a l’omplir i enviar el formulari d’alta d’iniciatives.

e) Quines mesures de seguretat apliquem en el tractament de les seves dades?

La Universitat es responsabilitza d’aplicar les mesures de seguretat i la resta d’obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb l’Esquema Nacional de Seguretat, Reial Decret 3/2010. En aquest sentit, La Universitat Rovira i Virgili s’ha dotat d’una Política de Seguretat que pot ser consultada a la secció sobre “Legislació i normativa” de la pàgina web de la Universitat dintre de “Normativa pròpia” i “Altres normes” .

f) Quins són els drets dels interessats?

L’interessat té dret a accedir a les seves dades personals, a demanar la rectificació de les dades inexactes, a sol·licitar la cancel·lació i supressió, i a oposar-se al tractament, inclòs l’elaboració de perfils, a limitar fins a una data determinada el tractament de les seves dades i a la portabilitat de les mateixes, en format electrònic.
Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat mitjançant comunicació escrita adreçada al Registre General (C/Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona) o mitjançant la seva presentació al Registre General de la Universitat, presencialment o telemàtica, segons s’indica a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.
Així mateix, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades mitjançant el mecanisme que estableixi. Pot consultar més informació a https://apdcat.gencat.cat/ca/inici
Finalment, l’informem que podrà sol·licitar informació relacionada amb la protecció de dades personals mitjançant correu electrònic als nostres delegats de protecció de dades a la direcció del dpd@urv.cat.

g) Quant de temps conservarem les seves dades?

La Universitat tractarà les dades personals proporcionades fins a la revocació del consentiment per part de la persona interessada.